ДОБРЕ ДОШЛИ !

Проектът  се финансира от  Европейския съюз и Република България, Програма ФАР, Проект BG 2006/018-343.01.01 «Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” на стойност 188902 евро. Проектът се реализира от община Хисаря в партньорство с Народно читалище “Иван Вазов” гр. Хисаря.
Наименование на проекта:
„Създаване и управление на Дневен център за възрастни хора на пенсионна възраст в с.Старосел – община Хисаря”
Обща цел (цели):
Създаване на условия за преодоляване на социалната изолация и мотивиране интеграцията в обществото на възрастни хора в пенсионна възраст чрез предоставяне на  комплекс от медицински, социални и образователни услуги за целевата група в община Хисаря – област Пловдив.
Специфични цели:

  • Създаване,  развитие и  управление на Дневен център за възрастни хора в пенсионна възраст в с.Старосел за 40 възрастни хора в пенсионна възраст от община Хисаря – област Пловдив;
  • Преодоляване на социалната изолация, изграждане чувство на значимост, чрез активно включване в живота на обществото и стимулиране на самочувствието и мотивацията на 40 възрастни хора в пенсионна възраст за укрепване на тяхното психическо равновесие.
  • Подобряване качеството на живот на възрастните хора в пенсионна възраст  и осигуряване на равен достъп до ресурсите на обществото чрез предоставяне на здравни, социални и образователни услуги на бенефициентите

Общата продължителност на проекта е 12 месеца.

Основните дейности, които ще се извършат са изцяло насочени към задоволяването потребностите на възрастните хора, а именно: постоянно медицинско наблюдение; рехабилитационни дейности; срещи със специалисти по здравни въпроси; осигуряване на обяд; консултации с различни специалисти, срещи с НПО, бизнеса и др целеви групи от общността; организиране честването на различни празници, провеждане на занимания по интереси; организиране на екскурзии и посещения на културни мероприятия, както и много други, имащи отношение към ресоциализацията и опазване здравето на възрастните.

ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА СТАТИЯ     ИЗПРАТИ КОМЕНТАР